Jump to content
Club-Monadire.Ge

ზუთხი და ზუთხისებრები (ACIPENSERIFORMES)


Recommended Posts

თეთრი ზუთხი (Acipenser transmontanus) — გავრცელებულია შეერთებული შტატების დასავლეთი სანაპიროს გასწვრივ ალეუტის კუნძულებიდან ცენტრალურ კალიფორნიამდე.ჩრდილოეთი ამერიკის უდიდესი თევზია.მისი სიგრძე შეიძლება 6 მეტრს აღწევდეს წონა კი 800 კილოს . ზუთხისებრებთა შორის მესამეა სვიასა და კალუგას შემდეგ

 

78cd84756ebe.jpg

Edited by salamandra
Link to post
Share on other sites

სახალინის ზუთხი

 

დოკუმენტური ფილმი სახალინის ზუთხის ხელოვნურ გამრავლებაზე - Сахалинский осетр

 

ფრიად საინტერესოა!

 

 

4 ნაწილად.

 

ნაწილი - 1.

 

დანარჩენი ნაწილები ადვილად მიყვებით.

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...

ესეც საინტერესოა.

 

КОЛХИДСКИЙ ОСЕТР Acipenser persicus colchicus Marti, 1940

Редкий подвид персидского осетра.

Достигает длины 180 см. Ранее рассматривался как внутривидовая форма русского осетра этого бассейна. От последнего отличается характерным признаком - более вытянутым, массивным, изогнутым книзу рылом. Спинных жучек 7-19, боковых 24-35, брюшных 8-13.

Жаберных тычинок 16-31, в спинном плавнике 27-48 лучей, в анальном 16-35. Тело удлиненное, прогонистое, стройное. Окраска спины от темно-синей до черной. Голова и бока тела ниже ряда боковых жучек незначительно светлее, чем спина.

Проходная рыба. Заходит для размножения в реки Грузии (Риони, Ингури) и, возможно, Турции. Колхидский осетр, как и персидский осетр Каспия, идет на нерест в короткие, быстрые реки, стекающие с гор.

Нерестилища располагаются невысоко от устья: в Риони в 100-120 км. Ход в реки в мае-июне. Размножается в июне-июле при значительно более высоких температурах воды, чем русский осетр (18-23 ╟С). Представлен обычно только яровой формой. Растет гораздо быстрее русского осетра и по массе в полтора-два раза крупнее его. Половая зрелость у самцов наступает в возрасте 8-12 лет, у самок - в 13-15 лет. Средняя плодовитость осетра, заходящего на нерест в р. Риони, составляет 250-260 тыс. икринок. Личинки колхидского осетра скатываются в море вскоре после выклева. В Черном море основными объектами питания этого осетра являются рыба (бычки и хамса), моллюски и ракообразные.

Общая численность этого подвида осетра оценивается приблизительно в 17 тыс. голов (без годовиков). Промысел его с 1967г. запрещен, однако запасы не восстанавливаются. Причины - низкий уровень естественного воспроизводства и браконьерство; большой урон наносится также хамселовным промыслом, ведущимся в этой части моря. Для сохранения колхидского осетра (как и уникальной популяции атлантического осетра) необходимо организовать морской экологический заповедник на участке Поти-Очамчира с включением в него и нижнего течения р. Риони, а также начать работы по искусственному разведению на Рионском осетроводном заводе.

 

წყარო: http://www.koush.donetsk.ua/cgi-bin/rnev/start.cgi?mode=idxb&d0=2&d1=26&d2=kolh_os

 

 

ანუ რიონში უშვებენ ზუთხს? და ზუსტად რომელ ადგილებში თუ ეს სიმართლეა ძაანაც კარგი

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

необходимо организовать морской экологический заповедник на участке Поти-Очамчира с включением в него и нижнего течения р. Риони, а также начать работы по искусственному разведению на Рионском осетроводном заводе.

 

აქ წერია რომ ზუთხის გასამრავლებელ ქარხანაში უნდა დაიწყოს ხელოვნური გამრავლებააოო! ანუ რეკომენდაციაა! ეს ქარხანა ამ ფუნქციით აღარ არსებობს(სოფელ გეგუთში არსებობდა) 2000იანი წლების დასაწყისში გაიყიდა.

 

იხილეთ ამ თემაში #3 პოსტი:

 

DMORAL

 

 

დაწერილია 26 January 2013 - 19:51

 

მდინარე რიონი წარმოადგენს შავ ზღვაში მობინადრე მრავალი იშვიათი და სარეწაო მნიშვლელობის თევზის სახეობის ტოფობის ადგილს. მათგან აღსანიშნავია ზუთხისნაირთა 5 სახეობა: ატლანტური ზუთხი -Acipenser sturio, რუსული ზუთხი - A. guldenstadti (წარმოდგენილია ორი ქვესახეობით: კოლხური - A. colchicus და სპარსული - A. persicus), ჯარღალა - A. stellatus, ტარაღანა - A. nudiventris და სვია - uso huso.

 

70-იან წლებში ვარციხე-ჰესის მშენებლობა დაიწყო ყოველგვარი ბიოლოგიური დასაბუთების გარეშე. ჰესის მშენებლობამ დაიკავა სწორედ ზუთხისნაირთა სატოფე ადგილები, აშენდა 4 კასკადი თავისი სადერევაციო არხით, რომელიც ღებულობს მდ. რიონის წყლის ძირითად ნაკადს, რაც მდინარის კალაპოტს 23 კმ-ის მანძილზე უმეტეს შემთხვევაში ტოვებს უწყლოდ. ეს ხდება იმ პერიოდში (მარტი-აგვისტო), როცა მდინარეში სატოფედ შემოდიან ზუთხისნაირნი.

 

80-იან წლებამდე სატოფე ადგილებად ითვლებოდა სოფ. ვარციხესთან მდებარე მდინარის ქვაქვიშიანი კალაპოტი, ზღვის შესართავიდან ზემოთ 120-130 კმ-ზე. ვარციხე ჰესის ზედა ბიეფების ჩარეცხვითი სამუშაოების შედეგად დაირღვა მდ. რიონის ჰიდროლოგიური რეჟიმი და დღეისათვის სატოფე ადგილებმა გადმოინაცვლეს დაახლოებით 50 კმ-ის ქვემოთ სოფ. ბაშთან. ამან ასევე უარყოფითი როლი ითამაშა ზუთხისაირთა პოპულაციების რაოდენობრივ და სტრუქტურულ მდგომარეობაზე.

 

იმ ეკოლოგიური და ეკონომიკური (ზარალის კომპენსაციის მიზნით, რომელსაც მიაყენებდა ვარციხე ჰესის კასკადების მშენებლობა მდ. რიონის ბუნებრივ რესურსებს, საკავშირო ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსებით დაიწყო ზუთხსაშენი ქართხნის მშენებლობა სოფ. გეგუთთან. მშენებლობა 1982 წელს დასრულდა და 1983 წელს ქარხანა შევიდა ექსპლოატაციაში. იგი აშენდა 72 ჰა-ზე, მოიცავდა ფართო ინფრასტრუქტურას. ქარხნის საპროექტო სიმძლავრე ხელოვნური აღწარმოების გზით წელიწადში 2,5 მლნ. ზუთხის ლიფსიტების გამოზრდა და ბუნებაში გაშვება იყო. ქარხანას დენით უფასოდ ამარაგებდა ვარციხე-ჰესი. საინკუბაციო სამუშაოები სულ რამდენჯერმე ჩატარდა.

 

დღეისათვის ქარხანა ამორტიზირებულია. იგი ეკუთვნოდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, 2007 წელს კი მისი გასხვისება მოხდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ.

წყარო: www.aarhus.ge/uploaded.../0b43b95efa5ce9fd2a18d27f71bbeabb.d...

 

 

დეტალური ინფორმაცია: შპს ”თევზსაშენი” - წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. გეგუთი

 

 

 

 

დასახელება შპს ”თევზსაშენი” - წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. გეგუთი

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა შპს

პრივატიზაციის ფორმა აუქციონი პირობებით

მისამართი წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. გეგუთი

ქონების დახასიათება შენობა-ნაგებობები საერთო ფართით - 3406,8 კვ.მ.

მიწის ფართის სიდიდე 593820 კვ. მ

საწყისი გასაყიდი ფასი 400 000 აშშ. დოლარი

აუქციონის პირობები - საპრივატიზებო ობიექტის პროფილის შენარჩუნება 10 წლის განმავლობაში;

- საპრივატიზებო თანხის გადახდა აუქციონის შედეგების დამტკიცებიდან ერთი თვის განმავლობაში;

- მყიდველი ვალდებულია, უზრუნველყოს 10 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად მოშენებული აბორიგებული ზუთხის ლიფსიტების (16 გრამი) არანაკლებ 20%-ისა პატარა ფოთსა და ნაბადას შორის მდინარე რიონში გაშვება და თევზების სახეობათა ბალანსის დაცვა.

გამყიდველი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

გაყიდვის ფასი 405000.00 აშშ. დოლარი

მყიდველის ტიპი ფიზიკური პირი

გაყიდვის თარიღი 26-07-2007

http://www.privatiza...BDTyEopPVXJuhYA

Link to post
Share on other sites

საინტერესო ინფორმაციაა ბატონო დავით. ისე ასეთი მოდელით თევზსაშენების გაშენება, სადაც 10% -ის გაშვების ვალდებულება ექნებათ, პერსპექტიული თემა უნდა იყოს. მე, მგონი ღირს სახელმწიფოს მხრიდან ამაზე დაფიქრება. უკანასკნელის მხრიდან შეღავათების გაწევით, რა თქმა უნდა.

Link to post
Share on other sites

საინტერესო ინფორმაციაა ბატონო დავით. ისე ასეთი მოდელით თევზსაშენების გაშენება, სადაც 10% -ის გაშვების ვალდებულება ექნებათ, პერსპექტიული თემა უნდა იყოს. მე, მგონი ღირს სახელმწიფოს მხრიდან ამაზე დაფიქრება. უკანასკნელის მხრიდან შეღავათების გაწევით, რა თქმა უნდა.

 

ეგეც კარგი საქმე იქნება, მაგრამ დიდი ეჭვი მაქვს იმ ხელშეკრულების პირობები არ შესრულებულა და 10% კი არა 1 ღერი თევზი არ იქნება მაგ 10 წელში გაშვებული :karochera:

Link to post
Share on other sites

კი, მაგაში მეც ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არაფერსაც არ გაუშვებდნენ მდინარეში. უბრალოდ თვითონ მოდელი მომეწონა, თუ ოდესმე მოკიდებენ ხელს ასეთ რამეს, თავისთავად უნდა კონტროლირდებოდეს, სხვანირად არ გამოვა არაფერი.

Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...

აი რა ვიპოვე !

 

В Черном море самцы достигают половой зрелости в возрасте 7-9 лет, самки - 8-14 лет.

В Риони атлантический осетр начинает входить в конце апреля; разгар хода в мае; таким образом, вход в Риони на месяц раньше русского осетра и почти на два месяца раньше севрюги. Осеннего хода в Риони, как и для русского осетра, не наблюдается. Возраст ходового в Риони у самцов не менее 7-9 лет, у самок не менее 8-14 лет. Средние размеры ходовых самцов 137 см, самок 182 см. В 1934 г. добыта самка длиной 212 см и весом 84 кг. Нерестилища находятся в районе Самтредии.

Link to post
Share on other sites
 • 4 months later...
 • 1 month later...

а также начать работы по искусственному разведению на Рионском осетроводном заводе.

 

 

საინტერესოა ეს რიონის საზუთხე ქარხანა სად იყო ნეტავ ?

Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...

არჩილ გუჩმანიძის სადისსერტაციო ნაშრომი საქართველოს ზუთხისებრებზე 2012 წელი.

https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_3283_1.pdf

ge_file_3283_1.pdfწელი

Edited by DMORAL
Link to post
Share on other sites
 • 1 month later...
 • 3 months later...

სენაკის რაიონ სოფელ ნოსირში ვაშენებ ზუთხის ინკუბატორს, მოთხოვნადი ჯიშებიშ გაღდა გამოვიყვან ადგილობღივ ჟიშებსაც... აბორიგენულ ჯიშებზე მინდა გასაუბრება მცოდნესთან ...

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
უპასუხეთ თემას

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...